ثبت نام ﺳﯽ وﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﭘـﺬﯾﺮش دﺳـﺘﯿﺎر ﻓـﻮق ﺗﺨﺼﺼـﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ۱۳ لغایت ۲۳ دی ماه انجام و آزمون کتبی در ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰدر ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۶ و۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨـﺪی ﮐـﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دانلود دفترچه آزمون دستیار رشته‌های فوق تخصصی بالینی پزشکی اسفند ۹۶

 

 

جدول ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی

 

 


جدول ظرفیت پذیرش دستیاران بومی فوق تخصصی با اولویت مناطق محروم

 

درباره محمد توسلیان

کارشناس انفورماتیکم، مدیر وبسایت موسسه دانش آموختگان تهران، علاقه‌مند به دنیای وب، وردپرس و دیجیتال مارکتینگ که دوست دارم تجربیاتم رو با دیگران به اشتراک بگذارم.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *