آشنایی با محصولات

📣۵ کتاب ژلوفن پوست، خون و انکولوژی، روماتولوژی، ریه و مسمومیت و گوش و حلق و بینی ویرایش ۱۴۰۰ منتشر شد 📝منطبق بر آخرین رفرنس ها و با پوشش دهی تا آخرین آزمون‌های ۹۹ 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن پوست 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن خون و انکولوژی 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن روماتولوژی 🔗لینک […]

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مولف سیب سبز انگل شناسى ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

📣۵ کتاب ژلوفن گوارش، کودکان۲، اورولوژی و ارتوپدی ویرایش ۱۴۰۰ منتشر شد 📝منطبق بر آخرین رفرنس ها و با پوشش دهی تا آخرین آزمون‌های ۹۹ 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن پاتولوژی 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن غدد 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن نفرولوژی 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن فارماکولوژی 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن کودکان […]

📣۴کتاب ژلوفن گوارش، کودکان ۱، اورولوژی و ارتوپدی ویرایش ۱۴۰۰ منتشر شد 📝منطبق بر آخرین رفرنس ها و با پوشش دهی تا آخرین آزمون‌های ۹۹ 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن گوارش 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن کودکان ۱ 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن اورولوژی 🔗لینک مشاهده و تهیه ژلوفن ارتوپدی موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مدیر تدوین سیب سبز ایمونولوژی ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مولف سیب سبز فیزیک پزشکی ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مدیر تدوین سیب سبز پاتولوژی ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔸دکتر کامران احمدی(Guideline & QB)🔸دکتر کرمی (Think & Learn) 🔸دکتر پیرحاجی (خلاصه طلایی و ۳۰۰) 😎همه‌ی محصولات دستیاری خود را یک‌جا تهیه کنید موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مولف سیب سبز بافت شناسی ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران

🔹 توی علوم‌پایه‌ی سال‌های اخیر چه تغییراتی کرد؟🔹 چه مدل سوالایی داشت؟🔹 چه کارهایی روی سیب سبز انجام شد تا با این تغییرات مطابق بشه؟ 🔸 جوابش رو از زبون مدیر تدوین سیب سبز روانشناسی ۱۴۰۰ بشنویم ✅موسسه آموزشی دانش آموختگان تهران